July 30, 2019

Billeder #22: Ishigaki og Taketomi

Billeder #22: Ishigaki og Taketomi